Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

Idara ya Sera na Mipango

Malengo

Kutoa utaalamu na huduma katika uundaji wa sera, upangaji na ufuatiliaji na tathmini.

Kazi

Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo: -

 1. Kuratibu utayarishaji wa sera za wizara, kufuatilia utekelezaji na kufanya tathmini ya athari;
 2. Kuchambua sera za sekta nyingine;
 3. Kuratibu maandalizi na utekelezaji wa mipango na bajeti za wizara;
 4. Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya mipango na bajeti za Wizara;
 5. Kufanya na kutekeleza mipango ya udhibiti wa hatari;
 6. Kufanya utafiti, tathmini na tathmini ya mipango ya wizara;
 7. Kuhimiza na kuwezesha utoaji wa huduma kwa Sekta Binafsi katika Wizara;
 8. Kuratibu matayarisho ya michango ya Wizara katika Hotuba ya Bajeti na Taarifa ya Mwaka ya Uchumi;
 9. Kuweka mipango mkakati kitaasisi; bajeti na ufuatiliaji na tathmini katika Wizara;
 10. Kuratibu utekelezaji wa mikataba ya utendaji;’
 11. Kufanya utafiti na uchambuzi wa hali katika sekta ya sheria na kubainisha maeneo yanayohitaji uingiliaji kati wa sera; na
 12. Kuandaa mipango ya sekta ya muda mfupi, wa kati na mrefu;
 13. Idara hii inaongozwa na Mkurugenzi na itajumuisha Sehemu mbili (2) kama ifuatavyo:
  1. Sehemu ya Sera na Mipango; na
  2. Sehemu ya Ufuatiliaji na Tathmini

 

Sehemu ya Sera na Mipango

Sehemu hii inafanya shughuli zifuatazo:-

 1.  Kuratibu kutunga, kupitia na kutekeleza sera za Wizara;
 2. Kuchambua na kushauri kuhusu karatasi za sera zilizotayarishwa na wizara nyingine;
 3. Kufanya utafiti na tathmini ya athari kwenye sera za wizara;
 4.  Kukusanya taarifa za utekelezaji wa Ilani ya Chama Tawala na taarifa za Kamati ya Bunge;
 5. Kuratibu uundaji na utayarishaji wa Mpango Mkakati wa muda wa kati wa Wizara, mipango kazi ya mwaka na bajeti;
 6. Kukusanya taarifa za miradi, programu na Mipango ya Wizara na Kuandaa mikakati ya kukusanya rasilimali;
 7. Kuwasiliana na Wizara ya Fedha na Mipango, PO-PSMGG kuhusu Mpango Mkakati na mchakato wa Bajeti;
 8.  Kutoa mwongozo wa kitaalamu na msaada kwa ajili ya kuasisi mchakato wa Mipango Mkakati na Bajeti ndani ya Wizara;
 9. Kutayarisha hati ya makubaliano ya miradi na programu za ufadhili wa kimataifa;
 10. Kuratibu na kuandaa hotuba ya bajeti ya Wizara;
 11.  Kushiriki katika uchambuzi wa utoaji wa kazi zisizo za msingi (Private Sector Participation);
 12. Kutafsiri na kuhakikisha utekelezaji mzuri wa nyaraka mbalimbali za uendeshaji zinazotolewa na mamlaka mbalimbali;
 13. Kupokea, kuchambua, kuratibu maoni ya wadau na kuandaa mapendekezo ya uundaji au marekebisho ya vipengele mbalimbali vya sera za taasisi zinazohusika;
 14. Kuratibu ushirikiano wa kikanda na kimataifa kuhusu masuala ya sera ya sekta ya sheria: na
 15. Kufanya utafiti na kutoa mapendekezo ya kisera kuhusu masuala ya sekta ya sheria;

Sehemu hii inaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.

 

Sehemu ya Ufuatiliaji na Tathmini
Kitengo hiki kitafanya shughuli zifuatazo:
 1. Kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa Mipango ya Mwaka ya Wizara na Mpango Mkakati wa Muda wa Kati;
 2. Kutayarisha ripoti za utendaji mara kwa mara;
 3. Kutoa pembejeo katika maandalizi ya mipango, programu na shughuli za kibajeti katika Wizara ikiwa ni pamoja na kuweka malengo ya utendaji na viashiria;
 4. Kutoa ushauri wa kitaalamu ikijumuisha kurasimisha mchakato wa M&E;
 5. Kufanya utafiti na tathmini ya athari za mipango, miradi na programu zilizo chini ya Wizara;
 6. Kuandaa na kubuni zana za kukusanya takwimu;
 7. Kushirikiana na NBS katika ukusanyaji wa takwimu, kuweka kumbukumbu/uingizaji data, uchambuzi na tafsiri;
 8. Kutoa msaada wa takwimu wakati wa kupanga na kuandaa bajeti;
 9. Awe mlezi na mratibu wa takwimu za Kisekta;
 10. Kufanya tafiti za utoaji huduma ili kukusanya maoni ya wadau/wateja kuhusu huduma zinazotolewa;
 11. Kuratibu mapitio ya utendaji kazi katikati ya mwaka na mwaka;
 12. Kufuatilia utendaji wa Wakala za Watendaji na taasisi nyingine zilizo chini ya Wizara;
 13. Kuandaa, kutekeleza mifumo ya usimamizi wa vihatarishi ili kuendana na uendeshaji, muundo na muktadha wa sekta ya umma;
 14. Kubuni, kutekeleza na kuimarisha udhibiti wa vihatarishi katika Wizara
 15. Kutoa mwongozo na ushauri juu ya utekelezaji bora wa usimamizi wa vihatarishi;
 16. Kuratibu utekelezaji wa mikataba ya utendaji;
 17. Kutoa hakikisho kwa wadau husika kwamba hatari kuu zimetambuliwa, kutathminiwa na kupunguzwa ipasavyo;
 18. Kubuni na kuendeleza zana za kusaidia maendeleo ya sera na maamuzi katika sekta; na
 19. Kuratibu, kufuatilia na kutathmini masuala ya kisera katika sekta ya sheria;
Sehemu hii inaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi